wp-config.php

      Możliwość komentowania wp-config.php została wyłączona
<?php define('DB_NAME', 'wp_db'); define('DB_USER', 'wp_web'); define('DB_PASSWORD', 'mypassword'); define('DB_HOST', '192.168.50.51'); define('DB_CHARSET', 'utf8'); define('DB_COLLATE', ''); define('AUTH_KEY', 'myuniquephrase'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'myuniquephrase'); define('LOGGED_IN_KEY', 'myuniquephrase'); define('NONCE_KEY', 'myuniquephrase'); define('AUTH_SALT', 'myuniquephrase'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'myuniquephrase'); define('LOGGED_IN_SALT', 'myuniquephrase'); define('NONCE_SALT', 'myuniquephrase'); $table_prefix = 'wp_'; define('WP_DEBUG', false); if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
wp-config.php