setup-all.yml

      Możliwość komentowania setup-all.yml została wyłączona
--- # Dla wszystkich - hosts: all sudo: yes gather_facts: no tasks: - name: install vim apt: name=vim state="installed" update_cache=yes # Dla serwerow DB - hosts: db sudo: yes tasks: - name: install mysql server apt: name: "{{ item }}" with_items: - python-mysqldb - mysql-server - name: CREATE DATABASE wp_db mysql_db: name: wp_db state: present - name: kopiowanie wp.sql template: src=wp.sql dest=~/wp.sql - name: Restore database mysql_db: name: wp_db state: import target: ~/wp.sql - name: kopiowanie my.cnf i restart myqsl template: src=my.cnf dest=/etc/mysql/my.cnf - name: restart mysql service: name=mysql state=restarted # Dla serwerow WEB - hosts: web sudo: yes tasks: - name: install nginx apt: name=nginx state=installed - name: install php5-mysql apt: name=php5-mysql state=installed - name: install php5-fpm apt: name=php5-fpm state=installed #- name: kopiowanie php.ini #template: src=php.ini dest=/etc/php5/fpm/php.ini - name: kopiowanie www.conf template: src=www.conf dest=/etc/php5/fpm/pool.d/www.conf notify: restart php5-fpm - name: kopiowanie default template: src=default dest=/etc/nginx/sites-enabled/default - name: download wordpress and unpack unarchive: src: http://wordpress.org/latest.tar.gz dest: /var/www/html/ remote_src: True - name: kopiowanie wp-config.php template: src=wp-config.php dest=/var/www/html/wordpress/wp-config.php - name: kopiowanie nginx.conf template: src=nginx.conf dest=/etc/nginx/nginx.conf notify: restart nginx handlers: - name: restart php5-fpm service: name=php5-fpm state=restarted - name: restart nginx service: name=nginx state=restarted
setup-all.yml