kopiowanie bash na linux

      Możliwość komentowania kopiowanie bash na linux została wyłączona
@echo OFF :: Czyszczenie plików tymczasowych break > %TEMP%\dir break > %TEMP%\fn :: Szukamy pliku do skopiowania ( wybieramy pierwszy, według daty utworzenia) DIR C:\FTP\program* /Q /O-D /B /S > "%TEMP%\dir" DIR C:\FTP\program* /Q /O-D /b /a-d > "%TEMP%\fn" :: Pobieramy po pierwszej z plików set /p firstDir= < "%TEMP%\dir" set /p firstFn= < "%TEMP%\fn" :: komenda do przemiany pliku na właściwe miejsce set linuxCmd=C:\plink.exe -batch -ssh user@10.10.10.10 -pw MyPassword mv '/home/tv/new/%firstFn%' '/home/tv/program_%DATA%.mp4' :: Przesył pliku i zdalne wywołanie komendy na serwerze linux C:\pscp.exe -batch -pw MyPassword "%firstDir%" user@10.10.10.10:/home/tv/new %linuxCmd%
video.bat