bazaTwo.sql

      Możliwość komentowania bazaTwo.sql została wyłączona
CREATE TABLE rodzic2 ( id serial primary key, imie varchar not null, nazwisko varchar not null); CREATE TABLE dziecko2 ( id SERIAL primary key, imie varchar not null, data_urodzenia date not null ); CREATE TABLE dziecko_rodzic ( id_rodzic integer not null references rodzic2(id), id_dziecko integer not null references dziecko2(id), PRIMARY KEY (id_rodzic,id_dziecko) )
bazaTwo.sql