wp.sql

      Możliwość komentowania wp.sql została wyłączona
GRANT ALL ON wp_db.* to 'wp_web'@'192.168.50.40' IDENTIFIED BY 'mypassword'; FLUSH PRIVILEGES;
wp.sql