wordpress-download

      Możliwość komentowania wordpress-download została wyłączona
cd /www wget https://wordpress.org/latest.tar.gz tar -zxvf latest.tar.gz # Dodajemy prawa do Zasobu echo -e "<Directory /www/wordpress/>\nOptions Indexes FollowSymLinks\nAllowOverride None\nRequire all granted\n</Directory>" >> /etc/apache2/apache2.conf chown -R www-data:www-data wordpress/