default

      Możliwość komentowania default została wyłączona
server { listen 80; root /var/www/html/wordpress; index index.php server_name _; location / { try_files $uri $uri/ =404; } location ~ .php$ { try_files $uri =404; fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; } }
default